Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o spôsobe spracovania a archivovania Vašich osobných údajov v súvislosti s požiadavkami nového nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018.

Naša spoločnosť MEDISKIN s.r.o., so sídlom Krásnohorská 8, Bratislava 851 07, IČO: 35 889 578, zapísaná v OR SR Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka číslo: 32084/B, konateľka MUDr. Iveta Hasová, spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, tel., email a v prípade fyzických osôb živnostníkov aj IČO, DIČ, IČ DPH na právnom základe splnenia zmluvy/objednávky/ a splnenia daňovo-účtovných povinností vo vzťahu k štátnym orgánom SR. Účelom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy, t.z. poskytnutie služieb a predaj tovaru klientom a plnenie si zákonných povinností v zmysle platných právnych predpisov SR. Zároveň je účelom spracovania osobných údajov oprávnený záujem MEDISKIN s.r.o. a to marketingové aktivity pri propagácii svojich služieb.

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou štátnych a verejnoprávnych orgánov v prípade kedy nám tak ukladá zákon, najmä daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány činné v trestnom konaní, súdy a exekútori a s výnimkou súkromných osôb v prípade ak je to nutné na splnenie zákonných povinností vo vzťahu k mzdovej, daňovej a účtovnej agende a v prípade potreby zabezpečenia zaplatenia za naše služby /advokát/.

Vyššie uvedené osobné údaje uchováva naša spoločnosť v zmysle zákona po dobu nevyhnutne nutnú z hľadiska daňovo-účtovných predpisov platných v SR.

Naša spoločnosť zabezpečuje osobné údaje všetkými dostupnými prostriedkami či už fyzickej, procesnej a softvérovej povahy, pričom naše systémy a postupy neustále vylepšujeme.

Máte právo vedieť aké osobné údaje v súvislosti s Vami uchovávame.  Toto právo sa nazýva Požiadavka na prístup dotknutej osoby k osobným údajom. Máte právo požiadať o opravu/prenos/obmedzenie/námietku spracúvania/výmaz Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Toto právo si môžete uplatniť na mediskin@mediskin.sk.

Orgán dozoru nad dodržiavaním nariadenia o ochrane osobných údajov je a orgán vybavujúci sťažnosti

Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

http://www.dataprotection.gov.sk/

V Bratislave, 03.07.2024

MUDr. Iveta Hasová, konateľka