Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť MEDISKIN s.r.o., so sídlom Krásnohorská 8, Bratislava 851 07, IČO: 35 889 578, zapísaná v OR SR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 32084/B, zastúpená: MUDr. Iveta Hasová – konateľ, kontaktné údaje: email mediskin@mediskin.sk, telefónne číslo 0903 029 754 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu,  o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

1.     Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno:     MEDISKIN s.r.o.
Sídlo:                          Krásnohorská 8, Bratislava 851 07
IČO:                            35 889 578
Práva forma:            Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný:                  OR SR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 32084/B
Zastúpený:                MUDr. Iveta Hasová – konateľ
kontaktné údaje:      email: mediskin@mediskin.sk, telefónne číslo: 0903 029 754

2.     Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel:   uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ: § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Naša spoločnosť MEDISKIN s.r.o., so sídlom Krásnohorská 8, Bratislava 851 07, IČO: 35 889 578, zapísaná v OR SR Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka číslo: 32084/B, konateľka MUDr. Iveta Hasová, spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, tel., email a v prípade fyzických osôb živnostníkov aj IČO, DIC, IČ DPH na právnom základe splnenia zmluvy/objednávky/ a splnenia daňovo-účtovných povinností vo vzťahu k štátnym orgánom SR. Účelom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy, t.z. poskytnutie služieb a predaj tovaru klientom a plnenie si zákonných povinností v zmysle platných právnych predpisov SR.

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou štátnych a verejnoprávnych orgánov v prípade kedy nám tak ukladá zákon, najmä daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány činné v trestnom konaní, súdy a exekútori a s výnimkou súkromných osôb v prípade ak je to nutné na splnenie zákonných povinností vo vzťahu k mzdovej, daňovej a účtovnej agende a v prípade potreby zabezpečenia zaplatenia za naše služby /advokát/.

Vyššie uvedené osobné údaje uchováva naša spoločnosť v zmysle zákona po dobu nevyhnutne nutnú z hľadiska daňovo-účtovných predpisov platných v SR.

Naša spoločnosť zabezpečuje osobné údaje všetkými dostupnými prostriedkami či už fyzickej, procesnej a softvérovej povahy, pričom naše systémy a postupy neustále vylepšujeme.

 

Orgán dozoru nad dodržiavaním nariadenia o ochrane osobných údajov je a orgán vybavujúci sťažnosti

Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

http://www.dataprotection.gov.sk/“

3.     Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy a predzmluvných vzťahov.

4.     Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie
  • spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu mediskin@mediskin.sk, telefónne číslo: 0903 029 754, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.