Všeobecné obchodné podmienky ver. 01/2021

Dátum vypracovania: 15. 08. 2021
Dátum platnosti: 18. 08. 2021

Obsah
Čl. I Definícia pojmov ………………………………………… 1
Čl. II Čerpanie akciových balíkov …………………….. 1
Čl. III Rezervácia termínu ………………………………… 1


Preambula

MEDISKIN s.r.o., so sídlom Krásnohorská 8, Bratislava 851 07, IČO: 35 889 578, zapísaná v OR SR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 32084/B poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky za účelom oboznámenia pacientov/klientov s pravidlami poskytovania akciových balíkov služieb a pravidlami rezervácie na poskytované služby.


Čl. I Definícia pojmov

Akciový balíček ošetrení (ďalej len „akcia“) je súbor 2 a viac ošetrení, ktoré MEDISKIN poskytuje za cenu zvýhodnenú oproti jednotkovej cenníkovej cene za minimálne jedno z ošetrení zahrnutých v akcii.  Za „ošetrenie“ je považovaná konkrétna procedúra alebo jej opakovanie.
Klient/ka – fyzická osoba, ktorá prejavila záujem o poskytované služby.
Rezervačný poplatok – poplatok vo výške 30,-€ za rezerváciu termínu a prípravu všetkých potrebných administratívnych a zdravotných úkonov spojených s vyšetrením a poskytnutím lekárskeho zákroku, či inej služby.


Čl. II Čerpanie akciových balíkov

  1. Platnosť akcie  je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa absolvovania prvého ošetrenia. Najneskorší termín absolvovania prvého ošetrenia je stanovený v podmienkach príslušnej akcie zverejnených na webovej stránke a recepcii MEDISKINu. 
  2. Celkovú sumu za akciu je potrebné uhradiť najneskôr v deň absolvovania prvého z ošetrení zahrnutých v objednanom akciovom balíčku.
  3. V prípade neabsolvovania všetkých ošetrení uvedených v akcii je možné do skončenia platnosti akcie požiadať – osobne, telefonicky alebo e-mailom – o nefinančnú kompenzáciu plnenia, ktorá bude riešená na základe individuálnej dohody (formou zápočtu sumy za neabsolvované ošetrenie/ošetrenia pri absolvovaní iného ošetrenia, prípadne prenosom zostávajúceho ošetrenia/ošetrení na inú osobu).   
  4. Vrátenie finančných prostriedkov v prípade nevyčerpania  akcie nie je možné. 


Čl. III Rezervácia termínu

  1. Recepčná zapíše klientku na rezervovaný lekársky zákrok alebo inú službu, a to na konkrétny deň a čas.
  2. MEDISKIN má nárok na rezervačný poplatok, ak klientka neoznámi aspoň jeden pracovný deň vopred, že na rezervovaný termín nepríde.
  3. MEDISKIN môže žiadať platbu za výkon vopred, pričom ak sa klientka na výkon nedostaví a zároveň neoznámi aspoň jeden pracovný deň vopred, že na rezervovaný termín nepríde, nemá klientka nárok na vrátenie zaplatenej platby, ktorá sa použije na úhradu rezervačného poplatku, ako aj na úhradu ostatných nákladov, ktoré vznikli s prípravou zdravotníckeho výkonu, či služby, ktorá nebola z dôvodu nedostavenia sa klientky poskytnutá.

MEDISKIN s.r.o.
MUDr. Iveta Hasová, konateľka