MEDISKIN LOYALTY CARD (ďalej len „MLC“)

 

Bonusový vernostný systém odmeňovania klientov centra MEDISKIN

 

I. Karta a nálepky MLC

 

 1. Tento dokument obsahuje úplné pravidlá bonusového odmeňovania a podmienky získania karty MLC. Organizátorom a prevádzkovateľom tohto vernostného systému je spoločnosť MEDISKIN s.r.o., Krásnohorská 8, Bratislava 851 07, IČO: 35 889 578, (ďalej tiež ako „Organizátor“ alebo „MEDISKIN“).

 

 1. Karta MLC je vystavená na meno registrovaného klienta v centre MEDISKIN a je neprenosná na inú osobu. Klientovi  ponúkame možnosť bonusového odmeňovania na základe nazbieraných „bodov“. Klient má právo pri neponúknutí karty z dôvodu opomenutia si túto vyžiadať. Na bonusové odmeňovanie nie je právny nárok a teda opomenutie ponúknutia karty nie je možné reklamovať ani vymáhať súdnou cestou.

 

 1. Na kartu MLC klient získava body vo forme nálepiek s logom MEDISKIN (ďalej len „nálepky“), pričom 1 nálepku zodpovedajúcu 1 bodu získa klient za ošetrenie/ošetrenia v hodnote 1 až 100 eur absolvované a zaplatené v rámci jedného objednaného termínu. V prípade, že  celková cena ošetrenia/ošetrení presahuje hodnotu 100 eur, klient získa počet nálepiek zodpovedajúci celkovej cene v násobkoch čísla 100 zaokrúhlených na stovky smerom nahor. Príklad: Ak je cena zaplateného ošetrenia 101 EUR, klient získa 2 nálepky = 2 body.

 

cena ošetrenia počet bodov
1-100 EUR 1
101-200 EUR 2
201-300 EUR 3
301-400 EUR 4
401-500 EUR 5
501-600 EUR 6
601-700 EUR 7
701-800 EUR 8
801-900 EUR 9
901-1000 EUR 10
1001-1100 EUR 11
1101-1200 EUR 12
1201-1300 EUR 13
1301-1400 EUR 14
1401-1500 EUR 15

 

 

 1. Pri každej nálepke musí byť na karte MLC uvedený dátum získania nálepky a podpis pracovníka, ktorý platbu za ošetrenie prijal a nálepku vydal. Klient je povinný si na mieste skontrolovať správnosť prideleného počtu nálepiek. Dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

 

 1. Nálepku klient získa len za ošetrenia absolvované a zaplatené v MEDISKIN, do sumy sa nezapočítavajú platby za kozmetické ošetrenia a nákup produktov.

 

 1. Nálepku klient získa len bezprostredne po absolvovaní a zaplatení ošetrenia a to nalepením do karty MLC vystavenej na jeho meno. V prípade, že kartu klient pri sebe nemá, môže požiadať o vystavenie ďalšej karty MLC na svoje meno. Pre uplatnenie zľavy je možné u toho istého klienta nálepky na jednotlivých kartách získané počas jedného kalendárneho roka sčítať.

 

 1. V prípade straty alebo odcudzenia karty MLC nie je možné klientovi spätne vystaviť kartu s nálepkami zodpovedajúcimi absolvovaným ošetreniam.

 

 1. Nálepku alebo jej násobok je možné získať len po plnej úhrade ošetrenia, ktoré klient absolvoval.

 

II. Použitie nálepiek MLC

 

 1. Na základe získaných nálepiek môže klient uplatniť zľavu na nasledujúce ošetrenie, a to dvoma spôsobmi:

 

 1. a) pri dosiahnutí počtu 10tich nálepiek si môže klient pri akomkoľvek ošetrení – s výnimkou aktuálnych akciových ponúk zverejnených na webstránke mediskin.sk/akcie alebo formou Newslettera – uplatniť zľavu vo výške 10 % z celkovej ceny nasledujúceho zvoleného ošetrenia.
 2. b) pri dosiahnutí počtu 15tich nálepiek si môže klient pri akomkoľvek ošetrení – s výnimkou aktuálnych akciových ponúk zverejnených na webstránke mediskin.sk/akcie alebo formou Newslettera – uplatniť zľavu vo výške 15 % z celkovej ceny nasledujúceho zvoleného ošetrenia.

 

 1. Príslušnú zľavu vyplývajúcu zo získaného počtu nálepiek si klient môže uplatniť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa získania poslednej (v poradí 10. alebo 15. nálepky)

 

 1. Z nálepiek získaných pri platbe za ošetrenie nie je možné zároveň uplatniť zľavu na dané ošetrenie a to ani v prípade, že ich počet prekročí 10 alebo 15 nálepiek. Príklad. Klient má za absolvované ošetrenie zaplatiť celkovú sumu 2000 eur, ktorej zodpovedá 20 nálepiek. Zľavu 15%, na ktorú má nárok pri získaní 15 nálepiek si môže uplatniť až pri ďalšom ošetrení. Prípadne si môže za získaných 20 nálepiek uplatniť zľavu 2 x 10 % pri dvoch  nasledujúcich ošetreniach.

 

 1. Klient nie je oprávnený požadovať namiesto Nálepiek z MLC karty peňažné či akékoľvek iné plnenie.

 

 

III. Ochrana osobných údajov:

 

 1. MEDISKIN prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR.

 

 IV. Ostatné:

 

 1. Vernostný bonusový systém MLC je naplánovaný v dĺžke trvania 15 mesiacov pri príležitosti osláv 15. ročnej pôsobnosti centra MEDISKIN a bude prebiehať od 14. 2. 2019 do 14. 5. 2020. MLC vstupuje do platnosti  na Valentína t.j. 14. februára  2019 ako prejav vďaky za Vašu dôveru a vernosť. Jeho organizátor- MEDISKIN s.r.o. si vyhradzuje právo tento systém odmeňovania klientov kedykoľvek zrušiť, či naopak ho predĺžiť. Uplatnenie zľavy  získanej počas jeho trvania zostáva zachované po dobu 6 mesiacov od získania poslednej (v poradí 10. alebo 15.) nálepky.

 

 1. Účasť vo vernostnom bonusovom systéme je dobrovoľná a klient prevzatím karty MLC vyjadruje svoj súhlas s jej podmienkami.

 

 1. Podmienky Vernostného bonusového systému MLC sú počas jeho trvania fyzicky dostupné k nahliadnutiu v centre MEDISKIN a zverejnené na stránke www.mediskin.sk/mlc/

 

 1. Vznikom vernostného programu MLC sa ruší platnosť tzv. narodeninových zliav.

 

MEDISKIN  –  „BAVÍ NÁS, KRÁŠLIŤ VÁS“